ภาพกิจกรรม
ผลการทดสอบระดับชาติ การสอบ O-NET ของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2560
1 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงบ่าย 13.00 น. นางสาวอนุสนธ์ิ บุญงามสม ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้มาประเมินทดสอบการอ่านออกเขียนได้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และติดตามการพัฒนาส่งเสริมเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ ผลการทดสอบระดับชาติ การสอบ O-NET ของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2561,09:18   อ่าน 97 ครั้ง